Article

The content of long−chain hydrocarbons in the bark of selected willow cultivars in the context of cervids' food preferences
Zawartość węglowodorów długołańcuchowych w korze wybranych kultywarów wierzb w kontekście preferencji żywieniowych jeleniowatych
MACIEJ BUDNY, KAZIMIERZ ZALEWSKI, JACEK SKUBIS, SYLWESTER CZAPLICKI, ADAM OKORSKI
Sylwan 166 (5):309-320, 2022
DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2022028
Available online: 2022-08-30
Open Access (CC-BY)
deer • long−chain hydrocarbons • willow browsing by cervids

Abstract
The content of long−chain hydrocarbons in the bark of several willow cultivars was investigated. The research material consisted of 10−cm−long apical one−year shoots harvested from 3−year−old carps. The content and composition of hydrocarbons were determined by gas chromatography coupled with mass spectrometry. All analyzed cultivars contained 19 hydrocarbons in various amounts. Hydrocarbon content was highest in the bark of Salix purpurea clone 1126, mainly due to a high concentration of 9,12−octadecadienoic acid. In turn, eicosanoic acid was found in trace amounts. A correlation analysis showed a positive relationship between browsing intensity and the content of the following compounds in willow bark: hexadecanoic acid, 11−octadecenoic acid, 9,12−octadecadienoic acid, 9,12,15−octadecatrienoic acid, docosanoic acid, and octadecanoid acid.

Literature
Bobek, B., Błaszczyk, J., Frąckowiak, W., Furtek, J., Morow, K., Wojciuch-Płoskonka, M., Wyrobek, K., 2021. Łoś, Alces alces – biologia, ochrona i gospodarka łowiecka. Kraków: Międzynarodowy Instytut Ekologii Sp. z o.o.
Bobek, B., Morow, K., Perzanowski, K., Kosobucka, M., 1992. Jeleń. Monografia przyrodniczo-łowiecka. Warszawa: Wydawnictwo Świat, 200 pp.
Budny, M., Zalewski, K., Lahuta, L,B., Stolarski, M.J., Stryiński, R., Okorski, A., 2021a. Could the content of soluble carbohydrates in the young shoots of selected willow cultivars be a determinant of the plants’ attractiveness to cervids (Cervidae, Mammalia)? Agriculture, 11: 67-80. DOI: https://doi. org/10.3390/agriculture 11010067.
Budny, M., Zalewski, K., Stolarski, M.J., Wiczkowski, W., Okorski, A., Stryiński, R., 2021b. The phenolic compounds in the young shoots of selected willow cultivars as a determinant of the plants’ attractiveness to cervids (Cervidae, Mammalia). Biology, 10 (7): 612. DOI: https://doi.org/10.3390/biology10070612.
Bukiewicz, H., 1960. Wierzby krzaczaste jako żer dla zwierzyny. Las Polski, 17: 11-12.
Bukiewicz, H., 1963. Willow species useful for occlusal plots in forest fisheries. [Gatunki wierzb przydatne na poletka ogryzowozgryzowe w łowiskach leśnych]. Zachodni Poradnik Łowiecki, 3: 7-8.
Czaplicki, S., Tańska, M., Konopka, I., 2016. Sea-buckthorn oil in vegetable oils stabilisation. Italian Journal of Food Science, 28: 412-425.
Drogoszewski, B., 1991. Growth of different willow varieties useful for hunting farms. [Wzrost różnych odmian wierzb przydatnych dla gospodarstwa łowieckiego]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 231: 37-45.
Drogoszewski, B., 1995. Growth of various willows in a habitat with adverse humidity conditions. [Wzrost różnych wierzb na siedlisku o niekorzystnych warunkach wilgotnościowych]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, 80: 23-33.
Drogoszewski, B., 1999. The use of some willow varieties as components to enrich the deer feeding base. [Wykorzy-stanie niektórych odmian wierzb jako komponentów dla wzbogacenia bazy żerowej jeleniowatych] Konferencja Naukowa dla uczczenia 80-lecia urodzin Prof. zw. dr hab. Kazimierza Urbańskiego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, pp. 37-49.
Drogoszewski, B., Kokocki, C., 2003. Wzrost i żywotność niektórych gatunków i kultywarów wierzb dla wzbogacenia bazy żerowej jeleniowatych w Puszczy Noteckiej. Sylwan, 147 (8): 67-75. DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2003199.
Drogoszewski, B., Wlazełko, M., 1980. The trial of determining the food preference of roe deer (Capreolus capreolus L.) in relation of some willow varieties. [Próba określania wybiórczości żerowej sarny (Capreolus capreolus L.) w odnie-sieniu do niektórych odmian wierzby]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, 50: 11-19.
Hargrove, J.L., Greenspan, P., Diane, K., Hartle, D.K., 2004. Nutritional significance and metabolism of very long chain fatty alcohols and acids from dietary waxes. Experimental Biology and Medicine, 229 (3): 215-226. DOI: https://doi.org/10.1177/153537020422900301.
Julkunen-Titto, R., Gebhardt, K., 1991. Further studies on drying willow (Salix) twigs: the effect of low drying temperature on labile phenolics. Planta Medica, 58: 385-386. DOI: https://doi.org/10.1055/s-2006-961494.
Kenstavičiene·, P., Nenortiene·, P., Kiliuviene·, G., Ževžikovas, A., Lukošius, A., Kazlauskiene·, D., 2009. Application of high-performance liquid chromatography for research of salicin in bark of different varieties of Salix. Medicina, 45 (8): 644. DOI: https://doi.org/10.3390/medicina45080084.
Kokocki, C., Kowalski, A., 2012. Wzrost i przeżywalność niektórych gatunków wierzb „Paszowych” na siedliskach leśnych i nieleśnych. PhD thesis, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Hodowli Lasu. Poznań, Poland, 239 pp.
Magac, B., 2017. Uprawa nie musi zostać wzorcowym drzewostanem. Głos Lasu, 6 (559): 18-20.
McCabe, S.M., Barry, T.N., 2009. Nutritive value of willow (Salix sp.) for sheep, goats and deer. Journal of Agricultural Science, 111: 1-9. DOI: https://doi.org/10.1017/S0021859600082745.
Niemiec, P., Dubas, J.W., 2015. Leśne samoobsługowe apteki dla zwierzyny. Brać Łowiecka, 10: 50-51.
Pielowski, Z., 1999. Sarna. Warszawa: Wydawnictwo Świat, 142 pp.
Rajsky, M., 2008. Influence supplementary feeding on bark browsing by red deer (Cervus elaphus) under experimental conditions. European Journal of Wildlife Research, 54 (4): 701-708. DOI: https://doi.org/10.1007/s10344-008-0199-2.
Sulima, P., Krauze-Baranowska, M., Przyborowski, J.A., 2017. Variations in the chemical composition and content of salicylic glycosides in the bark of Salix purpurea from natural locations and their significance for breeding. Fitoterapia, 118: 118-125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fitote.2017.03.005.
Szukiel, E., Borowski, Z., 2000. Skuteczność repelentów w ochronie drzew przed zgryzaniem i spałowaniem przez zwierzynę. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, seria A, 2 (898): 45-69.
Tajchman, K., 2020. Zmysł węchu u jeleniowatych. Brać Łowiecka, 270: 56-57.