Article

Valorization of the recreational bioclimate of forest communities on tourist routes of national parks in central−eastern Poland
Waloryzacja bioklimatu rekreacyjnego zbiorowisk leśnych na szlakach turystycznych parków narodowych w środkowo−wschodniej Polsce
MARTA ZIÓŁEK, PAWEŁ CZUBLA, KRZYSZTOF BARTOSZEK, MARCIN KOZIEŁ
Sylwan 166 (1):71-87, 2022
DOI: https://doi.org/10.26202/sylwan.2021097
Available online: 2022-04-28
Open Access (CC-BY)
recreational bioclimate • forest communities • health impact • tourism • national parks

Abstract
The largest areas in 23 Polish National Parks are occupied by forests. They include the Świętokrzyski, Roztoczański, Białowieski, and Kampinoski National Parks, where forests cover from 75 to 95% of their area. The recreational layer bioclimate occurring in the forest areas of these parks were investigated. The forest microclimate considerably differs from that which occurs in non−forest areas. Moreover, different forest communities have a different effect on the human organism. The primary objective of the study is a comparative analysis the recreational bioclimate of forest communities along tourist trails in the Białowieski, Świętokrzyski, Kampinoski, and Roztoczański National Parks, with consideration of their health benefits. The forest communities of the analysed parks are dominated by forests with a favourable bioclimate: 62−87%, with the exception of BNP, where they occupy only 11% of the area. Communities with an unfavourable bioclimate cover 22% and 15% of BNP and KNP; in the remaining two parks they cover <5% of the forests. In three of the four national parks analysed, a large majority of tourist trails run through communities with favourable bioclimatic conditions (90% in SNP, 77% in the RNP, and 73% in the KNP), with the exception of BNP (19%). Unfavourable bioclimates are only found on BNP (12%) and KNP (3%) trails. Statistical analysis shows a similarity between the analysed parks in terms of the recreational bioclimate occurring on tourist trails, with the exception of the Białowieski National Park, which is statistically different from the others.

Literature
Berman, M.G., Jonides, J., Kaplan, S., 2008. The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science, 19 (12): 1207-1212. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x.
Błażejczyk, K., Kunert, A., 2011. Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce. Monografie, 13, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 368 pp. (in Polish).
Chiang, Y.C., Li, D., Jane, H.A., 2017. Wild or tended nature? The effects of landscape location and vegetation density on physiological and psychological responses. Landscape and Urban Planning, 167: 72-83. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.06.001.
Czubaszek, R., Wysocka-Czubaszek, A., Bartnik, I., 2014. Przydatność miejskich i podmiejskich lasów Białego-stoku do rekreacji. Studia Miejskie, 16: 87-99 (in Polish).
Destan, S., 2013. Potential duration of active recreation season based on bioclimatic evaluation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (1): 70-80.
Dragańska, E., Panfil, M., Szwejkowski, Z., 2016. The effect of humidity and temperature on human well-being in the forest and on open terrain. Forest Research Papers, 77 (2): 151-157. https://doi.org/10.1515/frp-2016-0017.
Falencka-Jabłońska, M., 2012. Walory przyrodnicze polskich lasów i ich uzdrowiskowo-turystyczne wykorzystanie. Inżynieria Ekologiczna, 30: 60-69 (in Polish).
Garcia, H., Miralles, F., 2018. Shinrin-yoku. El arte japonés de los bańos de bosque. Barcelona: Editorial Planeta, 192 pp. (in Spanish)
Głazek, T., Wolak, J., 1991. Zbiorowiska roślinne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego strefy ochronnej. Monografiae Botanice, 72: 1-121 (in Polish).
Grahn, P., Stigsdotter, U.A., 2003. Landscape planning and stress. Urban Forestry, Urban Greening, 2 (1): 1-18. https://doi.org/10.1078/1618-8667-00019.
GUS, 2018. Ochrona środowiska 2018. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 219 pp. (in Polish).
Hansen, M. M., Jones, R., Tocchini, K., 2017. Shinrin-Yoku (forest bathing) and nature therapy: a state-of-the-art review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14 (8), 851. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph14080851.
Izdebski, K., Czarnecka, B., Grądziel, T., Lorens, B., Popiołek, Z., 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 268 pp. (in Polish).
Kardan, O., Gozdyra, P., Misic, B., Moola, F., Palmer, L.J., Paus, T., Berman, M.G., 2015. Neighborhood greenspace and health in a large urban center. Scientific Reports, 5: 11610. DOI: https://doi.org/10.1038/srep11610.
Karjalainen, E., Sarjala, T., Raitio, H., 2010. Promoting human health through forests: overview and major challenges. Environmental Health and Preventive Medicine, 15 (1): 1-8. DOI: https://doi.org/10.1007/s12199-008-0069-2.
KNP Digital Data, plant communities, 2018. Unpublished data received from the KNP.
Krawczyk, B., Błażejczyk, K., 1999. Klimatyczna i bioklimatyczna charakterystyka Polski północno-wschodniej. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 58: 1-33. (in Polish).
Krzymowska-Kostrowicka, A., 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 238 pp. (in Polish).
Kwiatkowski, W., 1994. Krajobrazy roślinne Puszczy Białowieskiej. Phytocoenosis, Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 6: 35-87 (in Polish).
Lechtzin, N., Busse, A.M., Smith, M.T., Grossman, S., Nesbit, S., Diette, G.B., 2010. Randomized trial of nature scenery and sounds versus urban scenery and sounds to reduce pain in adults undergoing bone marrow aspirate and biopsy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16 (9): 965-972. DOI: https://doi.org/10.1089/acm.2009.0531.
Li, Q., 2018. Shinrin-yoku: The Art and Science of Forest-Bathing. Penguin Books Ltd., 320 pp.
Li, Q., Kobayashi, M., Wakayama, Y., Inagaki, H., Katsumata, M., Hirata, Y., Hirata, K., Shimizu, T., Kawada, T., Park, B.J., Ohira, T., Kagawa, T., Miyazaki, Y., 2009. Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 22 (4): 951-959. DOI: https://doi.org/10.1177/039463200902200410.
Li, Q., Nakadai, A., Matsushima, H., Miyazaki, Y., Krensky, A.M., Kawada, T., Morimoto, K., 2006. Phytoncides (Wood Essential Oils) induce human natural killer cell activity. Immunopharmacology and Immunotoxicology, 28 (2): 319-333. DOI: https://doi.org/10.1080/08923970600809439.
Mann, H.B., Whitney, D.R., 1947. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. Annals of Mathematical Statistics, 18 (1): 50-60.
Martens, D., Gutscher, H., Bauer, N., 2011. Walking in ‘wild’ and ‘tended’ urban forests: The impact on psychological wellbeing. Journal of Environmental Psychology, 31 (1): 36-44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp. 2010.11.001.
Marušáková, L., Sallmannshoferet, M., eds. 2019. Human health and sustainable forest management. Zvolen: Forest Europe – Liaison Unit Bratislava, 169 pp.
Mayer, H., Hoppe, P., 1984. The importance of forests for recreation from point of view of human bioclimatology. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 103: 131-139 (in German).
Morita, E., Fukuda, S., Nagano, J., Hamajima, N., Yamamoto, H., Iwai, Y., Nakashima, T., Ohira H., Shirakawa, T., 2007. Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction. Public Health, 121 (1): 54-63. DOI: https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.05.024.
Moszyńska, B., 2000. Walory zdrowotne zbiorowisk leśnych w turystyce i rekreacji w strefie podmiejskiej Warszawy. In: K. Pieńkos, eds. Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski, Warszawa: Polskie Towarzystwo Leśne: 73-82. (in Polish).
Moszyńska, B., 2012. Ochrona lasów, turystyka zrównoważona oraz edukacja przyrodnicza w dolinie środkowej Wisły w okolicach Warszawy. Studia i Materiały CEPL, 32 (3): 86-95 (in Polish).
Nowak, D.J., Hirabayashi, S., Bodine, A., Greenfield, E., 2014. Tree and forest effects on air quality and human health in the United States. Environmental Pollution, 193: 119-129. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.05.028.
Ohtsuka, Y., Yabunaka, N., Takayama, S., 1998. Shinrin-yoku (forest-air bathing and walking) effectively decreases blood glucose levels in diabetic patients. International Journal of Biometeorology, 41 (3): 125-127. DOI: https://doi.org/10.1007/s004840050064.
Park, B.J., Tsunetsugu, Y., Kasetani, T., Morikawa, T., Kagawa, T., Miyazaki, Y., 2009. Physiological effects of forest recreation in a young conifer forest in Hinokage Town, Japan. Silva Fennica, 43 (2): 291-301. DOI: http://dx.doi.org/10.14214/sf.213.
Pawlaczyk, P., 2009. Zbiorowiska leśne. In: C. Okołów, M. Karaś, A. Bołbot, eds. Białowieski Park Narodowy. Poznać-Zrozumieć-Zachować, Białowieża: BPN: 37-58. (in Polish).
Radliński, B., Tittenbrun, A., 2011. Leśne zbiorowiska roślinne. 1:25000, mapa do Planu Ochrony RPN na lata 2011--2030. Zwierzyniec: RPN (in Polish).
Schiller, G., 2001. Biometeorology and recreation in east Mediterranean forests. Landscape and Urban Planning, 57 (1): 1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/S0169-2046(01)00182-7.
SNP Digital Data, plant communities, 2017. Unpublished data received from the SNP.
Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., Brzezińska-Wójcik, T., Chabudziński, Ł., Dobrowolski, R., Grzegorczyk, I., Jodłowski, M., Kistowski, M., Kot, R., Krąż, P., Lechnio, J., Macias, A., Majchrowska, A., Malinowska, E., Migoń, P., Myga-Piątek, U., Nita, J., Papińska, E., Rodzik, J, Strzyż, M., Terpiłowski, S., Ziaja, W., 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 91 (2): 143-170. DOI: https://doi.org/10.7163/GPol.0115.
Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Slunga Järvholm, L., Lundell, Y., Brännström, R., Dolling, A., 2011. Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stressrelated exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research, 26 (3): 245-256. DOI: https://doi.org/10.1080/02827581.2011.558521.
Steingrube, W., Mayer, M., Bördlein, R., 2015. Entwicklung der natürlichen Ressource Wald zum Kur. Und Heilwald zur Nutzung als Therapeutikum und dessen Vermarktung. Ostseeheilbad Graal-Müritz, Spas Association of Mecklenburg-Western Pomerania e.V.
Tomao, A., Secondi, L., Carrus, G., Corona, P., Portoghesi, L., Agrimi, M., 2018. Restorative urban forests: Exploring the relationships between forest stand structure, perceived restorativeness and benefits gained by visitors to coastal Pinus pinea forests. Ecological Indicators, 90: 594-605. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.051.
Tsunetsugu, Y., Park, B., Miyazaki, Y., 2010. Trends in research related to ‘Shinrin-yoku’ (taking in the forest atmosphere or forest bathing) in Japan. Environmental Health and Preventive Medicine, 15 (1): 27-37. DOI:https://doi.org/10.1007/s12199-009-0091-z.
www.bpn.com.pl, access: 24.09.2021.
www.kampinoski-pn.gov.pl [accessed: 24.09.2021].
www.roztoczanskipn.pl [accessed: 24.09.2021].
www.swietokrzyskipn.org.pl [accessed: 24.09.2021].
Zawadka-Pietrzak, J., Zawadka, J., 2016. A valuable natural area as a place for implementing innovative health forms of tourism – forest therapy. Economic and Regional Studies, 9 (3): 112-120. DOI: https://doi.org/10.22004/ag.econ.250245.
Ziółek, M., Czubla, P., Kozieł, M., 2017. Warunki bioklimatyczne zbiorowisk leśnych przy szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Studia i Materiały CEPL, 52 (3): 93-101 (in Polish).
Ziółek, M., Czubla, P., Kozieł, M., 2019. Bioclimatic conditions in forest communities along the tourist trails of Kampinos National Park. Polish Journal of Natural Sciences, 34 (3): 433-449.
Ziółek, M., Kozieł, M., Czubla, P., 2012. Warunki bioklimatyczne zbiorowisk leśnych a rozmieszczenie tras turystycz-nych na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 34: 261-268 (in Polish).
Ziółek, M., Kozieł, M., Czubla, P., 2013. Ocena warunków bioklimatycznych zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Studia i Materiały CEPL, 37 (4): 356-363 (in Polish).